Τροποποιείται με το νόμο 4442/2016 η διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται πλέον μόνο γνωστοποίηση
του άρθρου 28 του νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4442/2016:
1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37ια/1996 απόφαση
του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση
χρήσης.
3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν
θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν
απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της
προηγούμενης παραγράφου.