Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με το ΦΕΚ 1723 ΤΕΥΧΟΣ Β / 18-5-2017, τα ΚΥΕ πλέον θα έχουν και διοικητικές κυρώσεις (εκτός των ποινικών που ήδη ίσχυαν).
Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τα άρθρα 14 και 15 για να ενημερωθείτε για το ύψος του προστίμου.
Σας επισυνάπτεται το ΦΕΚ ώστε να γνωρίζετε τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ.
Δυστυχώς, η κεντρική εξουσία δυσκολεύει πολύ τη λειτουργία των καταστημάτων μας και κατά συνέπεια την επιβίωσή μας και χρειαζόμαστε ισχυρό σύλλογο.
Με εκτίμηση,
Άννα Σαματά